Impres­sum

Dies ist ein gemein­sa­mer Inter­net­auf­tritt der GFC Gruppe

Hol­ding­ge­sell­schaft

Logo GFC-GRUPPE

GFC Manage­ment- und Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mbH
Fug­ger­stra­ße 26
51149 Köln

Tele­fon: 02203 / 8986–0
Tele­fax: 02203 / 8986–111
E‑Mail: service@gfc-gruppe.de

Geschäfts­füh­rer: Chris­toph Hin­seln, André Döh­ring, Frank Eismann
Sitz der Gesell­schaft: Köln

Han­dels­re­gis­ter: Amts­ge­richt Köln HRB: 77877
Umsatz­steu­er­iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer (USt-ID-Nr.): DE273110701

Sitz der Gesell­schaft: Köln

Inhalt­lich Ver­ant­wort­li­cher gemäß § 18 Abs. 2 MStV: 
Chris­toph Hinseln
Fug­ger­stra­ße 26
51149 Köln

Toch­ter­un­ter­neh­men:

Ditcon GmbH Logo

Ditcon GmbH
Fug­ger­stra­ße 26
51149 Köln

Tele­fon: 02203 / 8986–0
Tele­fax: 02203 / 8986–111
E‑Mail: service@gfc-gruppe.de

Geschäfts­füh­rer: Chris­toph Hin­seln, André Döh­ring, Frank Eismann
Sitz der Gesell­schaft: Köln

Han­dels­re­gis­ter: Amts­ge­richt Köln HRB: 77813
Umsatz­steu­er­iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer (USt-ID-Nr.): DE273676861

Daten­schutz­be­auf­trag­ter

Herr Ulrich Braunbach

ZB | Daten­schutz und ‑sicher­heit GmbH & Co. KG
Han­se­stra­ße 79
51149 Köln

Tel.: +49.(0)2203.89844–44
Fax: +49.(0)2203.89844–88

E‑Mail: info@zb-datenschutz.de
Inter­net: www.zb-datenschutz.de

24/7 Support

Service Hotline:
02203 / 8986-0
IT Helpdesk:
02203 / 8986-522
Ditcon GmbHSystemhaus Metzner